Chương trình đào tạo Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Đào tạo

Trình độ đào tạo     : Đại học

Ngành đào tạo         : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tên tiếng Anh         : Logistics and Supply Chain Management

Loại hình đào tạo    : Chính quy

Hình thức đào tạo   : Tập trung

1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Đại học chính quy Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh lực logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và thái độ chuyên nghiệp làm nền tảng vững chắc cho sự thành công của kỹ sư Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

2.1 Về kiến thức:

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trang bị các kiến thức cần thiết giúp sinh viên có những kiến thức sau:

MT1: Có kiến thức lý luận chính trị cơ bản như Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

MT2: Có kiến thức nền tảng về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

MT3: Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết để thể hiện vai trò người kỹ sư trong việc phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng.

MT4: Có kiến thức và kỹ năng hoạch định chiến lược, lên kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải.

MT5: Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.

2.2 Về kỹ năng: Kỹ sư tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có kỹ năng:

MT6: Có các kỹ năng đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp với các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng.

MT7: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đào tạo, kỹ năng thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc liên ngành.

MT8: Có kỹ năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

MT9: Có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và làm việc, làm việc có kế hoạch, khoa học; có tinh thần hợp tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có thái độ tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Yêu nước, yêu ngành nghề; làm việc theo pháp luật và có ý thức bảo vệ môi trường.

3. Nội dung đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.